top of page

Reklamační řád

 

1. Obecné ustanovení

Taneční studio Stolárna, s.r.o., IČO 01784285 (dále jen taneční studio), které poskytuje služby v oblasti výuky tance, vydává v návaznosti na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tento reklamační řád.

 

2. Rozsah a podmínky reklamace/stížnosti

Zákazník má právo podat tanečnímu studiu reklamaci/stížnost pro všechny kurzy na: metodu výuky lektora a/nebo organizaci kurzu.

 

Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Taneční studio Stolárna, s.r.o., Růženec 48, Brno 64400 nebo e-mailem na tanecnistudio@gmail.com.

 

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení zákazníka, adresu zákazníka a popis předmětu reklamace/stížnosti.

 

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.

 

3. Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Taneční studio je povinno reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se taneční studio se zákazníkem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na výše uvedenou adresu tanečního studia.

Způsob řešení reklamace/stížnosti na:

 • metodu výuky lektora

  • taneční studio reklamaci/stížnost zaeviduje a prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. odborná observace kurzu, pohovor s lektorem apod.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. proškolení lektora, výměnu lektora či přesunutí zákazníka do kurzu jiného lektora

  • v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany tanečního studia, kterou určí vedení tanečního studia Stolárna
    

 • organizaci kurzu

  • taneční studio reklamaci/stížnost zaeviduje a posoudí porovnáním s původním rozvržením kurzu a obchodními podmínkami, ve kterých jsou uvedené konkrétní podmínky pro změnu v kurzech

  • pokud taneční studio uzná reklamaci/stížnost za relevantní, navrhne adekvátní kompenzaci zákazníkovi za daný kurz

  • v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany tanečního studia, kterou určí vedení tanečního studia

 

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1. 2020 a platí za upřesnění obchodních podmínek tanečního studia Stolárna.

bottom of page