top of page

Obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Pavla Lužná

IČ: 76444317

se sídlem: Růženec 48

zapsaný/á u živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna           

kontaktní údaje:

e-mail: stolarnaevents@gmail.com

telefon: 724202434

web: http://www.danceholiday.cz

(dále jen „prodávající“)

2. Předmět podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na taneční akce (dále jen Akce) prostřednictvím webu www,danceholiday.cz, provozovaného prodávajícím a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

 

3. Smluvní vztahy

Zakoupením vstupenek vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný prodávající. 

 

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK 

 

1. Popis služby

 • Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené taneční akce prostřednictvím webu www.danceholiday.cz (dále jen služba).

  • Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line platby nebo bankovním převodem

 

2. Internetová rezervace

 • K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit registrační formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v registračním formuláři. 

  • Stisknutím tlačítka „Objednávám s povinností platby“ odesílá zákazník svůj požadavek na vybranou vstupenku a zavazuje se k platbě online nebo bankovním převodem. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu stolarnaevents@gmail.com

  • Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách 

  • V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo rezervace. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno formou zprávy zaslané elektronickou poštou. Je-li na akci, jíž se rezervace týká, nastaven cenový vývoj vstupného, nelze zákazníkovi zaručit v den jejího zaplacená, jakou obdržel ve zprávě zaslané elektronickou poštou. Cenu vstupenky lze zaručit jen v případě, že zaplacení rervované vstupenky proběhne do data splatnosti faktury.

  • Internetová rezervace má časově omezenou platnost shodnou s datem splatnosti faktury. Platnost internetové rezervace je zákazníkovi sdělena prostřednictvím potvrzovacího e-mailu. Po tuto dobu systém garantuje zákazníkovi rezervovanou vstupenku, poté rezervace pozbývá platnosti.

Článek VII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 6. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek
  Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2023.

bottom of page